REGULAMIN

 • Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest bilet zakupiony u kierowcy, w biurze współpracującym z przewoźnikiem lub online
 • Cenę biletu ustala przewoźnik (firma Renbus)
 • Przewoźnik dąży do zapewnienia pasażerom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków podróży
 • W przypadku awarii autobusu przewoźnik podejmuje wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży
 • W przypadku przewozu na lotniska – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe z:
  • błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera
  • wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie
  • zakłóceń w ruchu drogowym, zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu
  • złych warunków atmosferycznych
  • inne okoliczności niezależne od przewoźnika
  • spóźnienia klientów oraz braku kontaktu ze strony klienta lub zbyt długie oczekiwanie na klienta w umówionym miejscu (około 5 min) oraz innych zdarzeń losowych nie zawinionych przez przewoźnika
 • Przewoźnik ubezpiecza pasażerów od nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem
 • Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić pasażera na trasie w przypadku gdy:
  • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu
 • Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających w autobusie jest zabronione
 • Pasażer jest zobowiązany do punktualnego przybycia na miejsce odjazdu autobusu, niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu
 • Ze względu na specyfikę transferów lotniskowych – w przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem autobusu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 501-181-180 w godzinach od 8:00 do 18:00 (szczegółowe dane, skąd są odjazdy, są dostępne na naszej stronie internetowej: www.renbus.eu)
 • Kierowca czeka na pasażera max do 15 minut od wyznaczonej godziny odjazdu
  • Za dodatkowy czas oczekiwania, klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami – za każde kolejne 15 minut po 20zł
 • Wpłaty należy dokonać minimum 48 godzin przed przejazdem.
 • W przypadku anulowania rezerwacji wcześniej niż 48 godzin przed przejazdem klient nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, z możliwością przełożenia na kolejny przejazd.
  • Jeżeli przejazd zostanie anulowany przez klienta w okresie mniejszym niż 48 godzin od przejazdu, wpłata już dokonana nie podlega zwrotowi.
  • Jeżeli w przypadku dużych opóźnień samolotów dokonana opłata za przejazd nie podlega zwrotowi, jedynie może być wykorzystana w 50% na następny przejazd w ciągu 12 miesięcy lub może być wykorzystana w 100% następnym możliwym transportem jeżeli będą miejsca.
  • Jeżeli nieopłacony przejazd zostanie anulowany przez klienta w okresie mniejszym niż 48 godzin od przejazdu, zostanie wysłana faktura obciążająca klienta.
  • Osoby, które zamawiają przejazd w dniu wyjazdu lub mniejszym niż 48 godzin od odjazdu, przy anulacji również będą obciążone kosztami.
 • Tylko i wyłącznie zamówienia potwierdzone przez firmę RENBUS poprzez e-mail, SMS lub w trakcie rozmowy telefonicznej są uważane za ważne, za niepotwierdzone nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • W celu poprawnego wykonania usługi transportowej pasażer ma obowiązek podać właściwy numer telefonu i adres mailowy, pod którym można się z nim kontaktować.
  • Wykonawca usługi transportowej nie będzie udostępniał danych osobowych pasażerów osobom trzecim.
 • Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony klienta lub niemożliwości dodzwonienia się przewoźnika do klienta.
 • Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa tj. foteliki i pokładki dla dzieci.
 • Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu do 25kg oraz bagażu podręcznego do 5kg; opłata za dodatkowy bagaż wynosi 10 zł
 • Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie lub przez osobę pozostającą pod jego opieką uszkodzenia lub zanieczyszczenie autobusu, busa lub innych urządzeń i pojazdów przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody
 • Przewoźnik odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż jedynie do wysokości 200 zł. Bagaż o wyższej wartości należy ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
 • Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie od 01.03.2019 r.
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest podmiotem reklamacji
 • W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy:
  ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000r. nr 50, poz.601, zmiany), ustawa z 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz.93, zmiany)
 • Potwierdzony przejazd, jest równoznaczny z akceptacją regulaminu!


Życzymy przyjemnej podróży!

Firma Renbus